ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรม "กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาและขยะอินทรีย์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:42  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายภานรินทร์ ปัญญาจรัสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,11:45  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero wast school.) วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,15:08  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดหมวกความคิดสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,14:58  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดตั้งธนาคารขยะ วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,14:00  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,13:49  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล BEST IN PRONUNCIATION การอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ โรงแรมเดอะแลกกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,13:44  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,13:28  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,13:28  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพศรินทร์ นนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรีวรรณ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,13:23  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..