กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกานดา เชยเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุรัสกร ต๊ะถา
ครู คศ.1

นางสาวฤตชญาพร ไพจักร
ผู้ช่วยครู

นายภูริพัฒน์ อาจสมบาล
ผู้ช่วยครู