กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ เทศเซ็น
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ