กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณา เรืองพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุปผา อินทร์ศิริ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1