กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณา เรืองพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวบุปผา อินทร์ศิริ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1