กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัชรี ไชชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์