กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุพัชรี ไชชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1