กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปวีณา โทนตะขบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ สุวิรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุติวรรณ นันทพรพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1