คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอัญชลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสีนวล มอญกระโทก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกมลชนก ยุทธนาวา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวดลนภา บุญเพ็ชร์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวฟารีดา อยู่เจริญ
ครูพี่เลี้ยง

นางประกายเพ็ชร เจริญสุขวิทยา
ครูพี่เลี้ยง