หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอน  ระดับ   1. อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ - อนุบาล 3  อายุ 5 ขวบ   
                      2. ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
                      3. มัธยมศึกษาปีที่  1-3