พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
              พันธกิจ
            ๑) จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน
            ๒) ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            ๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
                 สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
           ๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ๕) ส่งเสริมและพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและสังคมแบบอาเซียน


            จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
             ๑) ครูมีคุณภาพ                     
             ๒) สถานศึกศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้                                     ตลอดชีวิต            
             ๓) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอการการจัดการเรียน                         การสอนและสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการการจัดการศึกษา
             ๔) สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง              
             ๕) ผู้เรียนมีคุณภาพ                     
             ๖) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม                            
            ๗) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและอาเซียน