วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                     สถานศึกษาที่มุ่งสู้ความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีคุณธรรม ภายใต้การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสังคมอาเซียน