ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ม.ค. 62 การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นักฟุตซอลโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน รุ่นอายุ 13 ปี จะทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬานนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจได้ที่สนามกีฬานนทบุรี หรือรับชมผ่านช่องทาง 
Facebook : Nonthaburi Futsal สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ 
19 ม.ค. 62 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นักฟุตซอลโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน รุ่น 11 ปี และ 13 ปี จะทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬานนทบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจได้ที่สนามกีฬานนทบุรี หรือรับชมผ่านช่องทาง 
Facebook : Nonthaburi Futsal สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ 
13 ม.ค. 62 การแข่งขันฟุตซอล อบจ. นนทบุรี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 นักฟุตซอลโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน จะทำการแข่งขันกับโรงเรียนวัดสุนทร ณ สนามกีฬานนทบุรี ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจได้ที่สนามกีฬานนทบุรี หรือรับชมผ่านช่องทาง 
Facebook : Nonthaburi Futsal สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 ก.ค. 60 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนในระดับ อนุบาล    ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา   ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ซาฟารีเวิลด์   กรุงเทพมหานคร
ชุดนักเรียนหรือชุดพละ ตามที่ครูกิจการนักเรียนกำหนดอีกครั้ง โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
26 มิ.ย. 60 ถึง 27 มิ.ย. 60 วันออกอีดของนักเรียนมุสลิม
นักเรียนมุสลิมและคณะครูมุสลิม  ไปเยี่ยมญาติตามประเพณี ในวันออกบวช
สุภาพ โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
17 มิ.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 61 ปฎิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
กำหนดการการบัติงานในแต่ละเดือนของคณะครู  โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดปฏิบัติงาน ชุดราชการ/และชุดสุภาพสากล ผุ้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลวันที่

28 ก.พ.- 4 มี.ค. 2562

(เวลา 08:30 -16:30 .)

สัมภาษณ์

16 มีนาคม 2562 เวลา  08:30

ประกาศผลสอบ/มอบตัว

วันที่ 16 มีนาคม 2562

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาวันที่

6 – 10  มี.ค. 2562

(เวลา 08:30 -16:30 .)

สอบคัดเลือก

17 มีนาคม 2562  เวลา  08:30

ประกาศผลสอบ/มอบตัว

วันที่ 23 มีนาคม 2562

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาวันที่

23 – 27  มี.ค. 2562

(เวลา 08:30 -16:30 .)

สอบคัดเลือก

5 เมษายน 2562  เวลา  08:30

ประกาศผลสอบ/มอบตัว

วันที่  7  เมษายน  2562

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

1. สำเนาใบรับรองผลการเรียน

 2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา- มารดา1 ฉบับ

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    บิดา JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์